ร้านค้า คนละครึ่ง เราชนะ ลงทะเบียนประกันสังคมม. 40 รับเยียวยา 5,000 ผ่านถุงเงิน

ร้านค้า คนละครึ่ง เราชนะ ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบมาตรการเยียวยาโควิด19 รอบล่าสุด ให้กับผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) และผู้ประกอบการ (นายจ้าง) ทั้งในและนอกระบบประกันสังคมที่รับผลกระทบจากข้อกำหนดของศบค. ฉบับที่ 27 ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่สูงสุดและเข้มงวด รวม 10 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

 

ทั้งนี้มีชื่อของมาตรการเยียวยาอย่างเป็นทางการว่า “มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)

 

ขณะเดียวกัน ร้านค้าที่อยู่ในโครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ ก็ได้รับสิทธิ์เยียวยารอบล่าสุดด้วยเช่นกัน ซึ่งมีรายละะเอียดดังนี้

กรณีที่เป็นผู้ประกอบการในระบบ ถุงเงิน ภายใต้ โครงการคนละครึ่ง และ โครงการเราชนะ ในปัจจุบันที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองแล้วและไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์จากกระทรวงการคลัง จะขยายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในระบบ ถุงเงิน จากเดิมที่กำหนดให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ประกอบการในหมวด

กิจการที่มีแอปถุงเงิน (โครงการคนละครึ่ง/เราชนะ)

1) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
2) ร้าน OTOP
3) ร้านค้าทั่วไป
4) ร้านค้าบริการ
5) กิจการขนส่งสาธารณะ
(ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการร้านค้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากไม่มีลูกจ้าง ให้ดำเนินการ ดังนี้ เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน ซึ่งมีเงื่อนไขคือผู้ประกอบการร้านค้าต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. 64

ด้านสำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานอิสระ ทั้งการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ ช่องทางดังนี้

ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)

 

หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ในส่วนของผู้ประกอบการในระบบ ถุงเงิน ที่มีลูกจ้างแต่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ดำเนินการดังนี้ ขึ้นทะเบียนนายจ้างในระบบประกันสังคม

พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือ

– นายจ้าง สามารถได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน

– ลูกจ้าง ที่เป็นสัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 2,500 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน

หมายเหตุ ร้านค้าต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *