ດ່ວນ.! UN ກຳລັງຈະສົ່ງທະຫານ ເຂົ້າຢຸດກອງທັບພະມ້າ. ເພາະສະຖານາການ ອາດຈະບານປາຍ.

ດ່ວນ.! UN ກຳລັງຈະສົ່ງທະຫານ ເຂົ້າຢຸດກອງທັບພະມ້າ. ເພາະສະຖານາການ ອາດຈະບານປາຍ.


VDOດ່ວນ.! UN ກຳລັງຈະສົ່ງທະຫານ ເຂົ້າຢຸດກອງທັບພະມ້າ. ເພາະສະຖານາການ ອາດຈະບານປາຍ.
 

ດ່ວນ.! UN ກຳລັງຈະສົ່ງທະຫານ ເຂົ້າຢຸດກອງທັບພະມ້າ. ເພາະສະຖານາການ ອາດຈະບານປາຍ.

ດ່ວນ.! UN ກຳລັງຈະສົ່ງທະຫານ ເຂົ້າຢຸດກອງທັບພະມ້າ. ເພາະສະຖານາການ ອາດຈະບານປາຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *